ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Acromegaly and Pregnancy: Five New Cases
Akromegali ve Gebelik: Beş Yeni Vaka
Doi: 10.25179/tjem.2017-56497 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2017;21:136-139
ABSTRACT
Pregnancy is a rare occurrence in acromegalic patients because of impaired fertility due to the disease. There are limited data available regarding pregnancy in acromegalic patients; although, it appears that the patients are usually able to carry their pregnancies to full term. In addition, certain metabolic effects of acromegaly need to be considered as they can be harmful to both mother and fetus. The discontinuation of the medical treatment is usually recommended as the effects of medical treatment are unclear. Herein, we report five new cases of pregnancies in acromegalic patients who had undergone surgery and medical treatment for macroadenoma, before the onset of pregnancy, from different centers. Two of them had received radiotherapy after the surgery. None of the patients in our study were treated for pregnancy; however, two of them were receiving octreotide when the diagnosis of pregnancy was established. The medical treatment of these two patients was discontinued at the beginning of pregnancy. Four patients delivered healthy babies, and therapeutic abortion was performed at the sixth week of pregnancy to one of the patients who was being treated with octreotide before the pregnancy. Out of the five patients in our study, two had pregestational diabetes and one had hypertension. As a conclusion, it can be said that pregnancy in acromegalic patients is usually uneventful without any treatment throughout the pregnancy.
ÖZET
Gebelik, akromegalik hastalarda bozulmuş fertilite nedeni ile nadir görülür. Gebelik sırasında akromegaliye yaklaşım konusunda sınırlı sayıda veri olmasına rağmen genellikle hastaların gebeliklerinin term doğumla sonuçlandığı görülmektedir. Ek olarak akromegalinin farklı metabolik etkileri, anne ve fetusa zarar verebileceğinden, göz önünde bulundurulmalıdır. Medikal tedavinin etkileri net olmadığından sıklıkla tedavinin kesilmesi önerilir. Burada farklı merkezlerden elde edilen veriler ile gebelik öncesi makroadenom nedeni ile cerrahi ve medikal tedavi uygulanmış 5 akromegalik hastada yeni gebelik vakaları sunduk. Bunlardan iki hastaya operasyon sonrası radyoterapi uygulanmıştı. Hastalarımızdan hiçbirine gebelik için tedavi uygulanmamıştı, fakat iki tanesi gebelik saptandığında oktreotid tedavisi almaktaydı. Bu iki hastanın medikal tedavisi gebelik başlangıcında kesildi. Dört hasta sağlıklı bebekler doğurdu ve oktreotid tedavisi alan hastalardan birine altıncı haftada terapötik abortus uygulandı. Beş hastamızdan iki tanesinde pregestasyonel diyabet, bir tanesinde ayrıca hipertansiyon saptandı. Sonuç olarak akromegalik gebelerde hiçbir medikal tedavi uygulanmaksızın komplikasyonsuz gebelik gerçekleşebileceği söylenebilir.