ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

A Study of Nontraditional Biochemical Markers and Their Relation to the Level of Fasting Glycemia in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Geleneksel Olmayan Biyokimyasal Belirteçlerin ve Açlık Glisemi Düzeyleri ile İlişkilerinin İncelenmesi
Doi: 10.25179/tjem.2018-61752 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2018;22:225-230
ABSTRACT
Objective: Diabetes mellitus, a chronic metabolic disorder, is associated with the risk of cardiovascular disease in developing countries. Certain nontraditional cardiovascular risk factors have been associated with diabetes mellitus. The increased level of lipoprotein (a) [Lp (a)] is a genetically determined, independent risk factor for cardiovascular disease. The elevated levels of high-sensitive C-reactive protein frequently correlate with wellestablished risk factors of Type 2 diabetes mellitus. However, the association between Lp (a), high-sensitive C-reactive protein levels, and Type 2 diabetes mellitus remain uncertain. The aim of this study was to measure the nontraditional biochemical markers of cardiovascular risk regarding the level of fasting glycemia in patients with Type 2 diabetes mellitus compared with nondiabetic persons. Material and Methods: This cross-sectional study was conducted in four groups (n=50 each group) considering the current levels of fasting plasma glucose. The groups were as follows: group 1 included nondiabetic healthy controls with the current fasting plasma glucose level of less than 100 mg/dL, group 2 included patients with Type 2 diabetes mellitus with fasting plasma glucose level in the range of 100-130 mg/dL, group 3 included patients with Type 2 diabetes mellitus with fasting plasma glucose level of greater than 130 mg/dL but less than 200 mg/dL, and group 4 included patients with Type 2 diabetes mellitus with fasting plasma glucose level of greater than 200 mg/dL. Results: Lp (a) levels were significantly elevated in the patients with various glycemic levels compared with nondiabetic persons (p<0.001). Conclusion: The results of this study conclude that Lp (a) and high-sensitive C-reactive protein levels are elevated in patients with Type 2 diabetes mellitus compared with that in healthy controls. The elevated levels of nontraditional cardiovascular risk factors reflect the glycemic status by showing an association between fasting plasma glucose, Lp (a), and cardiovascular disease.
ÖZET
Amaç: Kronik bir metabolik bozukluk olan diabetes mellitus (DM), gelişmekte olan ülkelerde kardiyovasküler hastalık (KVH) riski ile ilişkilidir. Bazı geleneksel olmayan kardiyovasküler risk faktörleri DM ile ilişkili bulunmuştur. Artan lipoprotein (a) [Lp (a)] düzeyi, KVH için genetik olarak belirlenmiş bağımsız bir risk faktörüdür. Yüksek duyarlı C-reaktif proteinin (hsCRP) yüksek düzeyleri, Tip 2 DM (T2DM)nin iyi bilinen risk faktörleri ile sıklıkla korelasyon göstermektedir. Bununla birlikte, Lp (a), hsCRP düzeyleri ve T2DM arasındaki ilişki hala belirsizdir. Bu çalışmanın amacı, diyabetik olmayan kişilere göre T2DM'li hastalarda açlık glisemi düzeyiyle ilişkili olarak kardiyovasküler riskin geleneksel olmayan biyokimyasal belirteçlerini ölçmektir. Gereç ve Yöntemler: Bu kesitsel çalışma, mevcut açlık plazma glukozu (APG) düzeyleri göz önünde bulundurularak dört grupta gerçekleştirildi (her grupta n = 50). Gruplar şu şekildeydi; grup 1: mevcut APG düzeyi 100 mg/dL'nin altında olan nondiyabetik sağlıklı kontroller, grup 2: APG düzeyi 100-130 mg/dL aralığında olan T2DM'li hastalar, grup 3: APG düzeyi 130 mg/dL'den büyük ancak 200 mg/dL'den küçük olan T2DM'li hastalar ve grup 4: APG düzeyi 200 mg/dL'den yüksek olan T2DM'li hastalar. Bulgular: Çeşitli glisemik düzeylere sahip hastalarda Lp (a) düzeyleri, diyabetik olmayan kişilere göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p <0,001). Sonuç: Bu çalışmada, sağlıklı kontrollere kıyasla T2DM olan hastalarda Lp (a) ve hsCRP düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Geleneksel olmayan kardiyovasküler risk faktörlerinin artmış düzeyleri, APG, Lp (a) ve KVH arasında bir ilişki ortaya koyarak, glisemik durumu yansıtır.