ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

A Rare Cause of Hypoglycemia in a Diabetic Patient: Malign Metastatic Insulinoma
Diyabetik Bir Hastada Nadir Bir Hipoglisemi Sebebi: Malign Metastatik İnsulinoma
Doi: 10.4274/Tjem.1976 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

The occurrence of metastatic insulinoma in a patient with pre-existing diabetes is extremely rare. We report the case of a diabetic patient who had frequent hypoglycemic episodes, apparently related to metastatic insulinoma. A 47-year-old woman with type 2 diabetes mellitus who had been treated with a sulfonylurea for 10 years began experiencing frequent episodes of hypoglycemia even after complete withdrawal of the hypoglycemic agent. Endogenous hyperinsulinism was found using a prolonged fasting test. Computed tomography identified a pancreatic tumor with metastatic liver lesions and peripancreatic lymphadenopathies. Ultrasound-guided hepatic mass biopsy was performed and the pathology examination of the tumor demonstrated a neuroendocrine tumor. The patient refused surgery; octreotide (10 mg) was administered. A few days later, the patient had no further episodes of hypoglycemia. Although the coincidence of insulinoma and diabetes is extremely rare, after excluding common reasons for hypoglycemia in diabetic patients, insulinoma must be considered. Turk Jem 2012; 16: 82-4

ÖZET

Diyabeti olan bir hastada, metastatik insülinoma görülmesi oldukça nadirdir. Tarafımızdan sık görülen hipoglisemi ataklarının, metastatik insülinomaya bağlı olduğu, aşikâr şekilde ortaya konulan bir diyabetik hasta rapor edildi. Kırk yedi yaşında, tip 2 diabetes mellitus tanısı almış, on yıldır tedavi olarak sulfanilüre kullanan bayan hasta, hipoglisemik ajanı tamamen kesmesine rağmen, hipoglisemi episodları tarif etmekteydi. Uzamış açlık testi ile endojen hiperinsülinizm tespit edildi. Bilgisayarlı tomografi ile, karaciğer metastazları, peripankreatik lenfadenopatiler ve pankreatik tümör tespit edildi. Ultrason eşliğinde hepatik kütle biyopsisi yapıldı ve patolojik incelemesi sonucunda nöroendokrin tümör rapor edildi. Hastanın cerrahiyi reddetmesi üzerine octreotid (10 mg) uygulandı. Uygulamadan bir kaç gün sonra, hastada bir daha hipoglisemi atağı yaşanmadı. Her ne kadar, insulinoma ve diyabet birlikteliği nadir de olsa, hipoglisemi için sık görülen nedenler dışlandıktan sonra, insulinoma akılda tutulmalıdır. Türk Jem 2012; 16: 82-4