ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

A New Cardiovascular Risk Marker in Men with Hypogonadism: Alanine Aminotransferase
Hipogonadizmli Erkeklerde Yeni Bir Kardiyovasküler Risk Faktörü: Alanin Aminotransferaz
Received Date : 01 Jul 2019
Accepted Date : 27 Oct 2019
Available Online : 13 Dec 2019
Doi: 10.25179/tjem.2019-70493 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2019;23:197-205
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Objective: We aimed to evaluate the effect of testosterone treatment (TT) on cardiovascular risk markers in male patients with isolated hypogonadotropic hypogonadism (IHH). Material and Methods: We included 50 men with IHH who were admitted to the Kahramanmaraş Sütçü İmam University Endocrinology and Metabolism Clinic and 43 healthy men (the control group). The men in the patient group were compared before and after one year of treatment in terms of total testosterone, fasting plasma glucose, alanine aminotransferases (ALT), high-density lipoprotein-cholesterol (HDL-C), triglycerides (TG), low-density lipoprotein-cholesterol (LDL-C), platelet volume indices [mean platelet volume and platelet distribution width (PDW)], platelet count, and carotid intima-media thickness (CIMT). Moreover, the patient group was compared with the control group. Results: The mean age of the men in the patient and control groups was 31.6 and 29.6 years, respectively. Patients were divided into pre- (patient group0) and posttreatment (patient group1) groups. The levels of CIMT, TG, and ALT were significantly higher and that of HDL-C was significantly lower in the patient group0 than the control group (p<0.05). Moreover, the level of body mass index, CIMT, ALT, and LDLC was significantly lower and that of HDL-C, platelet count, and PDW was significantly higher (p<0.05) in the patient group1 than the patient group0. A statistically significant negative correlation was observed between testosterone levels and LDL-C, TG, ALT, and CIMT levels (r=-0.207, p=0.047; r=-0.265, p=0.010; r=-0.266, p=0.010; and r=-0.410, p<0.001, respectively), and a positive correlation was observed between HDL-C and testosterone levels (r=0.270, p=0.009). Conclusion: Our study showed that atherosclerosis risk increases in untreated hypogonadal men. TT has beneficial effects on ALT, CIMT, and lipid profiles. The decrease in ALT after TT may be an indicator of regression in atherosclerosis and a positive response to treatment.
ÖZET
Amaç: İzole hipogonadotropik hipogonadizm (İHH) li erkek hastalarda testosteron tedavisi (TT) nin kardiyovasküler risk belirteçleri üzerine etkisini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma polikliniğine başvuran ortalama yaşları 31,6 olan İHH’li 50 erkek hasta ve yaş ortalaması 29,6 olan 43 sağlıklı erkek kontrol çalışmaya dâhil edildi. Hasta grubu tedavi öncesi ve 1 yıl sonra ortalama total testosteron, açlık plazma glukozu, alanin aminotransferaz (ALT), trigliserid (TG), düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL), yüksek dansiteli lipoprotein (HDL), trombosit hacim endeksleri [ortalama trombosit hacmi (OTH), trombosit dağılım genişliği (TDG)], trombosit sayısı ve karotid intima-media kalınlığı (KİMK) açısından karşılaştırıldı. Ayrıca hasta grubu, kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Bulgular: Hasta grubu TT öncesi (hasta grubu0) ve TT sonrası (hasta grubu1) olarak bölündü. Hasta grubunda kontrol grubuna göre KİMK, LDL, TG ve ALT düzeyleri anlamlı olarak yüksek, HDL düzeyleri anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,05). Hasta grubu0 ile hasta grubu1 karşılaştırıldığında, hasta grubu1’de vücut kitle indeksi, KIMK, ALT ve LDL düzeyleri anlamlı olarak daha düşük, HDL, trombosit sayısı ve TDG anlamlı derecede daha yüksekti (p<0,05). Testosteron düzeyleri ile LDL, TG, ALT ve KİMK arasında da istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon varken (sırasıyla; r=-0,207, p=0,047; r=-0,265, p=0,010; r=-0,266, p=0,010 ve r=-0,410, p=0,000), HDL ile anlamlı pozitif korelasyon saptandı (r=0,270, p=0,009). Sonuç: Çalışmamız, tedavi edilmemiş hipogonad erkeklerde ateroskleroz riskinin arttığını göstermiştir. Testosteron tedavisi, ALT, KİMK ve lipid profili üzerinde yararlı etkilere sahiptir. Özellikle, TT’den sonra ALT’de azalma, hem aterosklerozda gerilemenin hem de tedaviye olumlu yanıtın göstergesi olabilir.