ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

A Case with Insulinoma Experiencing Syndrome of Inappropriate Secretion of ADH - Case Report
A Case with Insulinoma Experiencing Syndrome of Inappropriate Secretion of ADH - Case Report
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract
We report a case of thirty-five years old woman with insulinoma, syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone (SIADH). She had a previous history of epidural hematoma operation. She was given oxcarbazepine 300 mg/day because of epilepsy. At the third month of the treatment the patient referred to our clinic with tonic-clonic convulsion, hypoglycemia (serum glucose level of 34 mg/dl) and hyponatremia (118 mEq/l) were detected. The biochemical diagnosis of hypoglycemia was established in the third hour of prolonged fasting test when blood glucose level was 32 mg/dl, serum insulin level was 26.5 mIU/ml, C-peptid was 6.8 ng/ml, the insulin/glucose ratio was 0.82. Endoscopic ultrasonography detected 18x19 mm lesion in pancreas. Hyponatremia  was diagnosed as SIADH after excluding other possible etiologies of hyponatremia. Because of hyponatremic effect of oxcarbazepine, it was changed with valproate sodium. Water restriction therapy was applied. After enucleation of insulinoma, hyperglycemia persisted for a week, but there was no need for insulin and plasma glucose levels never exceeded 250 mg/dl. Then sustained improvement in hypoglycemic attacks and hyponatremia has been observed. Thus the patient was cured and remained euglycemic. Although oxcarbazepine was started again, hyponatremia did not reoccur. Hypoglycemia stimulates the secretion of neurotransmitter and neuropeptides including arginine-vasopressin (AVP), but hypoglycemia related hyponatremia has not been reported up to now. This is the first case with insulinoma presenting with persisting hyponatremia and improving after insulinoma resection. Turk Jem 2009; 13: 34-6
Key words: Insulinoma, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion

Özet
İnsülinoma ve uygunsuz antidiüretik hormon (ADH) sendromunun birlikte görüldüğü 35 yaşında bir kadın olgu sunulmaktadır. Epidural hematom ameliyatı öyküsü olan hastaya ilk olarak epilepsi tanısıyla oxcarbazepin 300 mg/gün başlanmıştır. Tedavinin dokuzuncu ayında tonik-klonik konvülzyon ile başvuran hastada, hipoglisemi (plazma glukozu 34 mg/dl) ve hiponatremi (118 mEq/L) saptanmış ve ileri inceleme için yapılan uzamış açlık testinin 3. saatinde plazma glukozunun 32 mg/dl’e düşmesi sırasında bakılan serum insülin düzeyi 26.5 mIU/ml ve C-peptit düzeyi 6.8 ng/ml olarak tespit edilmiştir. Endoskopik ultrasonografide pankreasda 18x19 mm’lik lezyon saptanmıştır. Hiponatreminin diğer olası nedenleri dışlandıktan sonra hiponatremi uygunsuz ADH sendromuyla ilişkilendirilmiştir. Hiponatremik etkisi nedeniyle oxcarbazepin kesilerek tedavi valproat ile değiştirilmiştir. Su kısıtlama tedavisi uygulanmıştır. İnsülinomanın enükleasyonunu takiben bir hafta süreyle sebat eden bir hiperglisemi görülmüş ancak insülin ihtiyacı olmamış ve plazma glukoz düzeyleri hiçbir zaman 250 mg/dl’yi geçmemiştir. Sonrasında hipoglisemik ataklar ve hiponatremi kalıcı olarak düzelmiştir. Hasta kür olmuş ve öglisemik seyretmiştir. Oxcarbazepin, tekrar başlanmasına rağmen hiponatremi tekrarlamamıştır. Hipoglisemi, nörotransmiterlerin ve arginin-vazopresini içeren nöropeptitlerin salgısını uyarır ancak hipoglisemi ilişkili hiponatremi şimdiye kadar bildirilmemiştir. Bu olgu, insülinomanın cerrahi olarak çıkarılmasını takiben düzelen inatçı hiponatremi ile seyreden ilk insülinoma olgusudur. Türk Jem 2009; 13: 34-6
Anahtar kelimeler: İnsülinoma, uygunsuz antidiüretik hormon sendromu

ÖZET

Abstract
We report a case of thirty-five years old woman with insulinoma, syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone (SIADH). She had a previous history of epidural hematoma operation. She was given oxcarbazepine 300 mg/day because of epilepsy. At the third month of the treatment the patient referred to our clinic with tonic-clonic convulsion, hypoglycemia (serum glucose level of 34 mg/dl) and hyponatremia (118 mEq/l) were detected. The biochemical diagnosis of hypoglycemia was established in the third hour of prolonged fasting test when blood glucose level was 32 mg/dl, serum insulin level was 26.5 mIU/ml, C-peptid was 6.8 ng/ml, the insulin/glucose ratio was 0.82. Endoscopic ultrasonography detected 18x19 mm lesion in pancreas. Hyponatremia  was diagnosed as SIADH after excluding other possible etiologies of hyponatremia. Because of hyponatremic effect of oxcarbazepine, it was changed with valproate sodium. Water restriction therapy was applied. After enucleation of insulinoma, hyperglycemia persisted for a week, but there was no need for insulin and plasma glucose levels never exceeded 250 mg/dl. Then sustained improvement in hypoglycemic attacks and hyponatremia has been observed. Thus the patient was cured and remained euglycemic. Although oxcarbazepine was started again, hyponatremia did not reoccur. Hypoglycemia stimulates the secretion of neurotransmitter and neuropeptides including arginine-vasopressin (AVP), but hypoglycemia related hyponatremia has not been reported up to now. This is the first case with insulinoma presenting with persisting hyponatremia and improving after insulinoma resection. Turk Jem 2009; 13: 34-6
Key words: Insulinoma, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion

Özet
İnsülinoma ve uygunsuz antidiüretik hormon (ADH) sendromunun birlikte görüldüğü 35 yaşında bir kadın olgu sunulmaktadır. Epidural hematom ameliyatı öyküsü olan hastaya ilk olarak epilepsi tanısıyla oxcarbazepin 300 mg/gün başlanmıştır. Tedavinin dokuzuncu ayında tonik-klonik konvülzyon ile başvuran hastada, hipoglisemi (plazma glukozu 34 mg/dl) ve hiponatremi (118 mEq/L) saptanmış ve ileri inceleme için yapılan uzamış açlık testinin 3. saatinde plazma glukozunun 32 mg/dl’e düşmesi sırasında bakılan serum insülin düzeyi 26.5 mIU/ml ve C-peptit düzeyi 6.8 ng/ml olarak tespit edilmiştir. Endoskopik ultrasonografide pankreasda 18x19 mm’lik lezyon saptanmıştır. Hiponatreminin diğer olası nedenleri dışlandıktan sonra hiponatremi uygunsuz ADH sendromuyla ilişkilendirilmiştir. Hiponatremik etkisi nedeniyle oxcarbazepin kesilerek tedavi valproat ile değiştirilmiştir. Su kısıtlama tedavisi uygulanmıştır. İnsülinomanın enükleasyonunu takiben bir hafta süreyle sebat eden bir hiperglisemi görülmüş ancak insülin ihtiyacı olmamış ve plazma glukoz düzeyleri hiçbir zaman 250 mg/dl’yi geçmemiştir. Sonrasında hipoglisemik ataklar ve hiponatremi kalıcı olarak düzelmiştir. Hasta kür olmuş ve öglisemik seyretmiştir. Oxcarbazepin, tekrar başlanmasına rağmen hiponatremi tekrarlamamıştır. Hipoglisemi, nörotransmiterlerin ve arginin-vazopresini içeren nöropeptitlerin salgısını uyarır ancak hipoglisemi ilişkili hiponatremi şimdiye kadar bildirilmemiştir. Bu olgu, insülinomanın cerrahi olarak çıkarılmasını takiben düzelen inatçı hiponatremi ile seyreden ilk insülinoma olgusudur. Türk Jem 2009; 13: 34-6
Anahtar kelimeler: İnsülinoma, uygunsuz antidiüretik hormon sendromu