ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism

Relation Between Night Eating Syndrome and Academic Grades Among University Students
Üniversite Öğrencilerinde Gece Yeme Sendromu ve Akademik Derece Arasındaki İlişki
Department of Nursing, College of Applied Medical Sciences, Majmaah University, Majmaah, Saudi Arabia *Department of Physical Therapy and Health Rehabilitation, College of Applied Medical Sciences, Majmaah University, Majmaah, Saudi Arabia **Department of Biostatistics, College of Medicine, Majmaah Saudi Arabia ***Department of Medical Physiology, College of Applied Medical Sciences, Majmaah University Majmaah, Province Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
Doi: 10.25179/tjem.2018-63015 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab
ABSTRACT
Introduction: Night eating syndrome (NES) refers to a condition, characterized by night hyperphagia and nocturnal ingestions that are often accompanied by an altered sleep and mood pattern. It is very common among students, who become prone to NES owing to sleep deprivation and nocturnal eating habits. Adherence to such behavior increases the chances of poor higher mental function and an altered circadian rhythm, eventually resulting in compromised learning and academic failures. The present study intended to explore the relationship between NES, grade point average (GPA), age, and body mass index (BMI) of students attending college. Material and Methods: The present study was based on a cross-sectional correlation design to find a correlation between NES and academic achievement among students studying in the College of Applied Medical Sciences. Students who participated in the study were asked to complete a paper-based Night Eating Syndrome Diagnostic Questionnaire (NESDQ). The participants were categorized into four groups, namely, non-NES, mild-NES, moderate-NES, and full-NES based on the scores they received in the questionnaire. The registration department of the University provided the GPAs to the students at the end of the academic semester. Results: The questionnaire results categorized 86 students (35.7%) into mild NES, 32 (13.3%) into moderate NES, and 23 (9.5%) into full NES. An increase in the BMI was found to be associated with NES, with an odds ratio (OR) of 1.113 (95% CI, 1.071–1.156), Wald χ2 (1)=29.918, p<0.001. A decrease in the GPA was associated with NES, with an OR of 2.1876 (95% CI, 1.765–3.886), Wald χ2 (1)=33.318, p<0.001. Conclusion: The present study concluded that NES exerts detrimental effects on the academic performance of university students.
ÖZET
Amaç: Gece yeme sendromu (GYS), genellikle ruh hali ve uyku paterninde değişikliğin eşlik ettiği gece hiperfajisi ve gece beslenmeleri ile karakterize bir durumu ifade eder. Uyku yoksunluğu ve gece yeme alışkanlıkları nedeniyle GYS'ye yatkın hale gelen öğrenciler arasında çok yaygındır. Bu tür davranışların sürekliliği, yüksek zihinsel işlevlerde zayıflık ve sirkadiyen ritmde değişiklik riskini arttırır ve sonunda öğrenmede baskılanmaya ve akademik başarısızlıklara neden olur. Bu çalışma, üniversiteye giden öğrencilerde GYS, not ortalaması (NO), yaş ve vücut kitle indeksi (BKİ) arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada, Uygulamalı Tıp Bilimleri Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin akademik başarısı ve GYS arasında bir korelasyon bulmak için kesitsel korelasyon tasarımı kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerden, basılı haldeki Gece Yeme Sendromu Tanı Anketi (GYSTA)ni doldurmaları istenmiştir. Katılımcılar ankette aldıkları puanlara gore non-GYS, hafif GYS, orta GYS ve tam GYS olmak üzere dört gruba ayrılmışır. Üniversitenin kayıt bölümü, akademik dönem sonunda öğrencilere NO’ları vermiştir. Bulgular: Anket sonuçları 86 öğrenciyi (%35,7) hafif GYS, 32 öğrenciyi (%13,3) orta GYS ve 23 öğrenciyi (%9,5) tam GYS olarak kategorize etmiştir. BKİ'deki artış GYS ile ilişkili bulunmuştur [odds oranı (OR)=1,113 (%95 GA, 1,071- 1,156), Wald χ2 (1)=29.918, p<0,001]. NO’daki azalma GYS ile ilişkili bulunmuştur [OR=2,1876 (%95 GA, 1,765–3,886), Wald χ2 (1)=33.318, p<0,001]. Sonuç: Bu çalışma GYS’nin üniversite öğrencilerinin akademik performansı üzerinde zararlı etkileri olduğu sonucuna varmıştır.