ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism

Publication Outcomes for Oral Presentations at Congresses of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey: Analysis of Twenty Years
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi Sözlü Sunumlarının Yayına Dönüşüm Oranları: Yirmi Yılın Analizi
Received Date : 27 Sep 2020
Accepted Date : 11 Jan 2021
Available Online : 11 Jan 2021
Department of Endocrinology, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy State Hospital, Çanakkale, TURKEY *Division of Endocrinology and Metabolism, Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Çanakkale, TURKEY **Division of Endocrinology and Metabolism, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, TURKEY
Doi: 10.25179/tjem.2020-78932 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab
ABSTRACT
Objective: This study aimed to analyze the publication rate for oral presentations at Congresses of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey (CEMDT), their contribution to the literature, and variations over twenty years. Material and Methods: Presentations from 1997–2017 were accessed through congress booklets. PubMed and Google Scholar were used for the relevant literature search. Results: A total of 456 oral presentations were identified as having a publication conversion rate of 45.4% (207). These manuscripts were published in journals with a median impact factor (IF) of 2.79 (interquartile range (IQR): 1.77-3.58) and were found to receive a median of 9 (IQR: 3-21) citations. The publication rate in SCI/SCI-E indexed journals was 80.2% (166). The publication duration was a median of 20.6 months (IQR: 6-41 months). The multinational abstract rate was 6.8% (31), whereas 19.3% (88) of the abstracts comprised of retrospective data. The most frequent variation during the conversion to articles was a change in the order of the authors, which was observed in 65.71% (136) of cases. When the two ten-year periods from 1997-2006 and 2007-2017 are compared, the publication rate increased from 37.1% to 54.3% (p<0.01). Conclusion: This is the first study to evaluate the publication rate of the CEMDT presentations. The conversion rate for oral presentations to publication is high compared to studies from other branches of medical science in Turkey. However, it remains lower than the international congresses. There is a promising enhancement in the last ten years.
ÖZET
Amaç: Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi (TEMHK) sözlü bildirilerin yayına dönüşüm oranını, literatüre katkısını ve 20 yıl sürecindeki değişimlerini analiz etmektir. Gereç ve Yöntemler: 1997-2017 yılları bildirilerine kongre kitapçıklarından ulaşıldı. İlgili literatür taraması PubMed ve Google Scholar veri tabanlarından yapıldı. Bulgular: Toplam 456 sözlü bildirinin, yayına dönüşüm oranı %45,4 (207) olarak tespit edildi. Bu yayınların medyan IF 2,79 (IQR: 1,77-3,58) dergilerde yayınlandığı ve medyan 9 (IQR: 3-21) atıf aldığı gözlendi. SCI/SCI-E indeksli dergilerde yayınlanma oranı %80,2 (166) idi. Yayınlanma süresi medyan 20,6 ay (IQR: 6-41 ay) idi. Çok ülkeli bildiri oranı %6,8 (31), retrospektif verilerden oluşturulan bildirilerin oranı %19,3 (88) idi. Makaleye dönüşümde en sık değişiklik, yazar sırasında değişim %65,71 (136) olarak gözlendi. İki on yıllık dönem olan 1997-2006 ile 2007-2017 karşılaştırıldığında, yayına dönüşüm oranlarında %37,1’den %54,3’e artış tespit edildi (p<0,01). Sonuç: TEMHK sözlü bildirilerinin yayınlanma oranı ilk kez değerlendirilmiştir. Sözlü sunumların makaleye dönüşüm oranı, ülkemizdeki diğer tıp bilim dallarının çalışmalarına göre yüksektir. Ancak uluslararası kongrelerle kıyaslandığında bir miktar geride kalmaktadır. Son 10 yıl içindeki artış umut vadetmektedir.