ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism

Prevalence and Awareness of Hypertension in Seven Distinct Geographic Regions of Turkey: The SEMT HT Study
Türkiye'nin Yedi Farklı Coğrafi Bölgesinde Hipertansiyon Sıklığı ve Farkındalığı: TEMD HT Çalışması
Received Date : 18 Aug 2020
Accepted Date : 27 Nov 2020
Available Online : 19 Jan 2021
Department of Endocrinology, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, TURKEY *Department of Endocrinology, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, TURKEY **Department of Endocrinology, Harran University Faculty of Medicine, Şanlıurfa, TURKEY ***Department of Endocrinology, Konya Necmettin Erbakan University Faculty of Medicine, Konya, TURKEY
Doi: 10.25179/tjem.2020-78532 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab
ABSTRACT
Objective: This study aimed to assess the prevalence, the level of awareness, and the factors that increase hypertension in Turkey. Material and Methods: A cross-sectional survey with a multi-stage probability sampling was conducted. A total of 9604 people were screened; of them, 9316 had a complete clinical examination. The ages, genders, personal and family histories of hypertension, diabetes, coronary artery diseases were recorded. Their systolic and diastolic blood pressures (BP), heights, weights, waist, and hip circumferences were measured. Hypertension was defined as taking medication for hypertension or BP ≥140/90 mmHg. Results: According to the JNC-7 criteria, 22.1% of the population had prehypertension, 36.5% had hypertension (15.3% stage 1 and 21.2% stage 2 hypertension), and 41.4% were normal population. Of the population, 30% had an awareness of hypertension. The prevalence of hypertension was higher in Mediterranean, Central Anatolia, and Black Sea Regions and lower in South-East Anatolia, Aegean Regions, while it was similar in Marmara and East Anatolia Regions when compared to the general population of Turkey. Though rural life, advancing age, increasing body mass index, and waist to height ratio >0.5 were the factors responsible for an increased prevalence of hypertension, smoking was found to decrease the prevalence. Conclusion: The data of the SEMT hypertension study indicated that more than onethird of the adult population was hypertensive in Turkey. Furthermore, only one-third of the hypertensive adult population showed awareness of their hypertension.
ÖZET
Amaç: Çalışmanın amacı, Türkiye'de hipertansiyon prevalansını, farkındalık düzeyini ve hipertansiyon prevalansını arttıran faktörleri değerlendirmekti. Gereç ve Yöntemler: Çok aşamalı olasılık örneklemesi ile kesitsel bir anket çalışması yapıldı. Toplam 9604 kişi tarandı, 9316’sının tam klinik muayenesi yapıldı. Yaş, cinsiyet, kişisel ve ailesel hipertansiyon, diyabet ve koroner arter hastalığı öyküleri kaydedildi. Sistolik ve diyastolik kan basınçları (KB), boy, vücut ağırlığı, bel ve kalça çevresi ölçümleri yapıldı. Hipertansiyon tanısı, hipertansiyon için bir ilaç almak veya KB ≥140/90 mmHg olarak tanımlandı. Bulgular: JNC-7’ye göre popülasyonun %22,1’inde prehipertansiyon, %36,5’inde hipertansiyon (%15,3’ünde evre 1 ve %21,2’sinde evre 2) ve %41,4’ünde normal tansiyon vardı. Hipertansiyon farkındalığı %30 idi. Hipertansiyon prevalansı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde daha yüksek, Güneydoğu Anadolu, Ege Bölgeleri'nde daha düşük, Marmara ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nde ise Türkiye genel nüfusu ile benzer oranda bulundu. Kırsal yaşam, artan yaş, artan beden kitle indeksi ve bel/boy oranı >0,5 olması hipertansiyon prevalansını arttıran faktörler iken, sigara kullanımının düşük prevalans ile ilişkili olduğu bulundu. Sonuç: TEMD hipertansiyon çalışması verileri, Türkiye'de yetişkin nüfusun 1/3’ünden fazlasının hipertansif olduğunu göstermiştir. Dahası hipertansif yetişkin popülasyonun sadece 1/3’ünün hipertansiyonlarının farkında olmasıdır.