ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism

MTHFR C677T Polymorphism in Turkish Women with Polycystic Ovary Syndrome
Polikistik Over Sendromlu Türk Kadınlarında MTHFR C677T Polimorfizmi
Received Date : 05 Sep 2020
Accepted Date : 10 Dec 2020
Available Online : 19 Jan 2021
Department of Medical Genetics, Erzincan University Mengücek Gazi Training and Research Hospital, Erzincan, TURKEY *Clinic of Endocrinology, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri, TURKEY
Doi: 10.25179/tjem.2020-78794 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab
ABSTRACT
Objective: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most common endocrine-reproductive-metabolic disorders of women reproductive age, affecting 5-15% of the women worldwide. Although the pathogenesis of PCOS is not well defined, it is associated with an increased risk of premature coronary artery disease (CAD). Hyperhomocysteinemia (HHcy) is associated with hyperlipidemia and is an independent risk factor for CAD. The most common cause of HHcy is related to the deficiency of methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR). This study aimed to investigate the relationship between different genotypes of MTHFR C677T and the risk of PCOS. Material and Methods: Two hundred twenty voluntary premenopausal women (110 healthy controls and 110 PCOS patients) were included in the study. All the volunteers underwent a physical examination along with biochemical hormonal evaluation and genetic analysis. Results: The genotyping analyses and genetic model of inheritance analyses revealed that the frequencies of CC, CT, and TT genotypes in the control and PCOS group to be 51.8%, 45.5%, and 2.7% and 51.8%, 48.2%, and 0%, respectively. The frequency of C and T alleles in the control and PCOS group was determined to be 74% (C: 0.74/155) and 26% (T: 0.26/53), and 75% (C: 0.75/167) and 25% (T: 0.25/53), respectively. The “T” additive, “T” dominant, and “C” recessive models it found that the CT vs. CC (OR:1.06 Cl:0.62-1.83), CC vs. TC+TT (OR: 0.99 Cl: 0.58-1.72), and TC+TT vs. CC (OR: 0.99 Cl: 0.58-1.70), respectively, did not show an increase in the PCOS risk. Conclusion: Our findings indicated that the different genotypes of MTHFR C677T were not associated with the risk of PCOS in Turkish women from Central Anatolia.
ÖZET
Amaç: Üreme çağındaki kadınların en yaygın endokrin-ürememetabolik bozukluklarından biri olan polikistik over sendromu (PKOS) dünya genelinde kadınların %5-15’ini etkilemektedir. PKOS patogenezi tam olarak tanımlanmamış olmasına rağmen, PKOS'un artmış erken koroner arter hastalığı (KAH) riski ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Hiperhomosistenemi (HHcy), KAH için bağımsız bir risk faktörü olan hiperlipidemi ile ilişkili olup HHcy’in en yaygın nedeni metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) eksikliğidir. Bu çalışma ile MTHFR C677T polimorfizmi ve PKOS riski arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya benzer yaşta iki yüz yirmi gönüllü premenopozal kadın (110 sağlıklı kontrol ve 110 PKOS hastası) dahil edilmiştir. Tüm gönüllülere fiziksel muayene, biyokimyasal hormon değerlendirme ve genetik analizler uygulanmıştır. Bulgular: Genotipleme ve genetik kalıtım model analizleri ile CC, CT ve TT genotip sıklığının kontrol ve PKOS gruplarında sırasıyla %51,8, %45,5, %2,7 ve %51,8, %48,2 ve %0 olarak bulunmuştur. C ve T allellerinin sıklığı sırasıyla kontrol ve PKOS gruplarında %74 (C: 0,74/155), %26 (T: 0,26/53) ve %75 (C: 0,75/167), %25 (T: 0,25/53) olarak belirlenmiştir. “T” editif modelde CT’ye göre CC (OR: 1,06 Cl: 0,62-1,83), “T” baskın modelde CC’ye göre TC+TT (OR: 0,99 Cl: 0,58-1,72) ve “C” çekinik modelde TC+TT’ye göre CC (OR: 0,99 Cl: 0,58-1,70) genotipine sahip olmanın PKOS riskini arttırmadığı belirlenmiştir. Sonuç: Mevcut çalışma ile MTHFR C677T genotiplerinin iç anadolu bölgesinde yaşayan Türk kadınlarında PKOS riski ile ilişkili olmadığı gösterilmiştir.