ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism

Metabolic Age: A New Predictor for Metabolic Syndrome
Metabolik Yaş: Metabolik Sendrom İçin Yeni Bir Öngördürücü
Received Date : 26 Sep 2020
Accepted Date : 27 Nov 2020
Available Online : 19 Jan 2021
Center for Research on Occupational Diseases, Tehran University of Medical Sciences, Iran *Occupational Health Department, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Iran **Occupational Medicine Department, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Iran ***Center for Research on Occupational Diseases, Tehran University of Medical Sciences, Iran ****Center for Air Pollution Research, Institute for Environmental Research Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran *****Department of Occupational Medicine, School of Medicine, Occupational Sleep Research Center Baharlou Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Doi: 10.25179/tjem.2020-79234 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab
ABSTRACT
Objective: This study aimed to investigate the prevalence of metabolic syndrome (MetS) among the employees of the Tehran University of Medical Sciences, along with presenting a predictor for its identification. Material and Methods: 1583 employees from the Tehran University of Medical Sciences (TUMS) participated in our cross-sectional study, who were originally a part of the enrollment phase in the TUMS Employees’ Cohort study (TEC). Their basic information, physical activity questionnaire, biochemical blood test, and body composition were obtained through the Bioelectrical Impedance Analysis (BIA), blood pressure, anthropometric measurements, and history of diseases and medication. The prevalence of MetS was determined according to the criteria of the International Diabetes Federation (IDF) and the National Cholesterol Education Program (NCEP) Adult Treatment Panel-III (ATP-III). Result: According to the criteria of the IDF, the prevalence of MetS among total participants was 22.2%, where 21.9% were men and 22.4% were women. According to the criteria of ATP-III, the prevalence of MetS was found to be 15%. The prevalence of obesity (BMI≥30) and hyperglycemia (FBS ≥100 mg/dL) among the study participants was 23.4% and 9.7%, respectively. The prevalence of hypertension (SBP ≥130, DBP ≥85 mmHg) and high triglyceride level (TG ≥150 mg/dL) was found to be 14.6% and 19.6%, respectively, while the prevalence of reduced high-density lipoprotein in men and women was found to be 40.3% and 74.7%, respectively.Logistic regression analysis revealed that the predictors of metabolic syndrome were age, sex, physique rate (the evaluated levels of muscle and body fat), and metabolic age (where the BMR of a person was compared to the mean of the BMR of the same age group). Conclusion: This study introduces metabolic age as a new predictor of MetS. However, more studies are needed to confirm this association.
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi çalışanları arasında metabolik sendrom (MetS) prevalansını araştırmak ve tanımlanması için bir öngördürücü sunmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu kesitsel çalışmaya, Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi [Tehran University of Medical Sciences (TUMS)]’nden 1583 çalışan katıldı, bu kişiler aslında TUMS Çalışanları Kohort çalışması [TUMS Employees’ Cohort study (TEC)]nın kayıt aşamasına dâhildi. Temel bilgileri, fiziksel aktivite anketi, biyokimyasal kan testi ve vücut kompozisyonu Biyoelektrik Empedans Analizi [Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)], kan basıncı, antropometrik ölçümler ve hastalık ve ilaç öyküsü aracılığıyla elde edildi. MetS prevalansı, Uluslararası Diyabet Federasyonu [International Diabetes Federation (IDF)] ve Ulusal Kolesterol Eğitim Programı Yetişkin Tedavi Paneli-III [National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel-III (NCEP ATP-III)] kriterlerine göre belirlendi. Bulgular: IDF kriterlerine göre toplam katılımcılar arasında MetS prevalansı %22,2 idi ve %21,9’u erkek, %22,4’ü kadındı. ATP-III kriterlerine göre MetS prevalansı %15 olarak bulundu. Çalışma katılımcıları arasında obezite (BKİ ≥30) ve hiperglisemi (AKŞ ≥100 mg/dL) prevalansı sırasıyla %23,4 ve %9,7 idi. Hipertansiyon (SKB ≥130 mmHg, DKB ≥85 mmHg) ve yüksek trigliserid düzeyi (TG ≥150 mg/dL) prevalansı sırasıyla %14,6 ve %19,6 olarak bulunurken, erkeklerde ve kadınlarda düşük yoğunluklu lipoprotein prevalansı sırasıyla %40,3 ve %74,7 bulundu. Lojistik regresyon analizi, Mets’in öngördürücülerinin yaş, cinsiyet, vücut oranı (değerlendirilen kas ve vücut yağı seviyeleri) ve metabolik yaş [kişinin bazal metabolizma hızının (BMR) aynı yaş grubundakilerin BMR ortalamasıyla karşılaştırılması] olduğunu ortaya koydu. Sonuç: Bu çalışma, metabolik yaşın MetS için yeni bir öngördürücü olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak, bu ilişkiyi doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.