ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism

Low-Carbohydrate Diets and Type 1 Diabetes
Düşük Karbonhidratlı Diyetler ve Tip 1 Diyabet
Gazi University Faculty of Medicine, Division of Pediatric Endocrinology, Ankara, Turkey
Doi: 10.25179/tjem.2019-65625 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab
ABSTRACT
Despite the significant medical and technological advances, the management of type 1 diabetes remains unsatisfactory. The most significant challenge herein is the difficulty in controlling post-prandial glycemia. The type and amount of carbohydrates consumed have a greater influence on the post-prandial hyperglycemia and glycemic variability than other dietary factors, which consequently generates interest in carbohydrate-modified diets for the management of type 1 diabetes. Individuals with type 1 and type 2 diabetes prefer low-carbohydrate diet regimens in order to maintain glycemic control. Few studies have examined the effects of a low-carbohydrate diets on the course of glycemic control in individuals with type 1 diabetes. Low-carbohydrate diets may reduce glycemic fluctuation, HbA1c levels, and insulin requirement in adults with type 1 diabetes. The long-term effects of a low-carbohydrate diets are not well documented, although it is believed to alter the lipid profile and cause nutrient deficiencies and cardiac complications in the long term. In children and adolescents with type 1 diabetes, it may improve glucose levels in the short term, although it may lead to growth retardation, deficiency in the intake of vitamin, minerals, and fiber, increase in blood lipids, fatigue, anxiety, and social isolation. This review discusses the effects of low-carbohydrate diets on type 1 diabetes.
ÖZET
Önemli medikal ve teknolojik ilerlemelere rağmen tip 1 yönetimi yetersiz kalmaktadır. Bu konudaki en önemli zorluk postprandiyal glisemiyi kontrol etmedeki güçlüktür. Tüketilen karbonhidratın türü ve miktarı postprandiyal hipeglisemiyi ve glisemik değişkenliği diğer diyetsel faktörlerden daha fazla etkilemekte, bu durum da tip 1 diyabette karbonhidratı modifiye edilmiş diyetlere ilgiyi artırmaktadır. Tip 1 ve tip 2 diyabetli bireyler glisemik kontrollerini sağlamak için düşük karbonhidratlı diyet uygulamalarını tercih etmektedir. Düşük karbonhidratlı diyetlerin tip 1 diyabetli bireylerde glisemik seyir üzerine etkisini inceleyen sınırlı sayıda çalışma vardır. Erişkin tip 1 diyabetli bireylerde düşük karbonhidratlı diyetler glisemik dalgalanmayı, HbA1c seviyelerini ve insülin ihtiyacını azaltabilmektedir. Düşük karbonhidratlı diyetin uzun dönem etkileri tam olarak kanıtlanamamakla birlikte, uzun dönemde lipid profilinde değişikliğe, besin ögesi yetersizliği ve kardiyak komplikasyonlara neden olabilmektedir. Tip 1 diyabetli çocuk ve adolesanlarda kısa dönemde glukoz seviyelerini iyileştirebilmekte, ancak uzun dönemde büyüme geriliğine, vitamin-mineral ve posa alımında yetersizliğe, kan lipitlerinde artışa, yorgunluk, anksiyete ve sosyal izolasyona yol açabilmektedir. Bu derlemede düşük karbonhidratlı diyetlerin tip 1 diyabet üzerindeki etkileri tartışılmaktadır.