ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism

Investigation of Survivin Promoter-31 G/C Polymorphism and Survivin Levels in Acromegaly
Akromegalide Survivin Promoterinin -31 G/C Polimorfizmi ve Survivin Düzeylerinin Araştırılması
Received Date : 17 Jun 2020
Accepted Date : 23 Nov 2020
Available Online : 19 Jan 2021
Department of Endocrinology and Metabolism, Bezmialem Vakif University Faculty of Medicine, İstanbul, TURKEY *Department of Molecular Medicine, The Institute of Experimental Medicine, İstanbul University, İstanbul, TURKEY **Department of Endocrinology and Metabolism, University of Health Science Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, TURKEY
Doi: 10.25179/tjem.2020-77471 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab
ABSTRACT
Objevtive: Acromegaly is a rare disease characterized by growth hormone hypersecretion generally arising from pituitary adenomas. Survivin, an apoptosis inhibitor protein, plays an important role in cell cycle regulation and possibly involves hypophysis gland proliferation mechanisms. However, the underlying causes of somatotroph adenomas with different behaviors and useful prognostic markers are still not fully understood. We investigated possible associations between survivin gene promoter -31 G\C genotypes and serum survivin level and clinical prognostic factors in acromegaly. Material and Methods: Sixty-eight acromegaly patients and 171 age-sex matched control subjects were enrolled in the study. Survivin -31 G\C polymorphism was performed by using a polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP). Blood GH and IGF1 levels were assayed using a chemiluminescence immunometric assay. Serum survivin levels were determined by ELISA. Results: Acromegaly patients had significantly higher serum survivin levels than controls (p=0.001). We found no significant association between acromegaly patients and controls in terms of survivin gene promoter -31 G\C genotype distribution and allele frequencies. No correlation was found between disease characteristics and survivin gene polymorphisms. Conclusion: Our study suggests that serum survivin levels might be associated with acromegaly, but survivin -31 G\C polymorphisms do not modify individual susceptibility to acromegaly in the Turkish population.
ÖZET
Amaç: Akromegali, genellikle hipofiz adenomlarından kaynaklanan büyüme hormonu hipersekresyonu ile karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Apoptozun bir inhibitör proteini olan survivin, hücre döngüsü düzenlemesinde önemli bir rol oynar ve hipofiz bezi proliferasyon mekanizmalarında yer alabilir. Farklı davranışlara sahip somatotrof adenomlarının gelişme mekanizmaları tam olarak anlaşılamamış ve kullanışlı prognostik faktörler saptanamamıştır. Bu çalışmada amacımız, survivin gen promotörü -31 G\C genotipleri ve ayrıca serum survivin düzeyi ile akromegalide klinik prognostik faktörler arasındaki olası ilişkiyi araştırmaktı. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 68 akromegali hastası ve 171 yaş-cinsiyet uyumlu kontrol hastası dâhil edildi. Survivin -31 G\C polimorfizmi, bir polimeraz zincir reaksiyonu sınırlama fragmanı uzunluk polimorfizmi [polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP)] kullanılarak gerçekleştirildi. Kan GH ve IGF1 seviyeleri, bir kemiluminesans immünometrik test kullanılarak analiz edildi. Serum survivin düzeyleri ELISA ile belirlenmiştir. Bulgular: Akromegali hastalarında serum survivin düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (p=0,001). Akromegali hastaları ile survivin gen promotörü -31 G\C genotipi ve allel frekanslarının dağılımı için kontroller arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı. Hastalık özellikleri ile survivin gen polimorfizmleri arasında korelasyon bulunmadı. Sonuç: Çalışmamız, serum survivin düzeylerinin akromegali ile ilişkili olabileceğini, ancak survivin -31 G\C polimorfizmlerinin Türklerden oluşan bir popülasyonda akromegali açısından bireysel duyarlılığı değiştirmediğini göstermiştir.