ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism

Importance of Magnetic Resonance Imaging in Pituitary Stalk Interruption Syndrome
Hipofiz Sapı Kesinti Sendromunda Manyetik Rezonans Görüntülemenin Önemi
Department of Endocrinology and Metabolism, Mustafa Kemal University of Faculty of Medicine, Hatay, Turkey *Department of Radiology, Kocaeli University of Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey **Department of Pediatric Endocrinology, Medical Faculty of Kocaeli University, Kocaeli, Turkey ***Department of Endocrinology and Metabolism, M. Akif Inan of Faculty of Medicine Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Turkey ****Department of Endocrinology and Metabolism, Kocaeli University of Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey
Doi: 10.25179/tjem.2018-61562 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab
ABSTRACT
Objective: To evaluate the importance of magnetic resonance imaging (MRI) in the treatment and follow-up of patients with pituitary stalk interruption syndrome (PSIS). Material and Methods: The study included patients who were admitted to the Endocrinology and Metabolism Clinic of our hospital from 2009 to 2013. Pituitary functions, growth and development curves, and MRI findings of the patients were evaluated during the follow-up period. Results: The study included three men and two women. Four patients had multiple pituitary hormone deficiency. All cases were diagnosed with short stature with respect to their chronological age. Four patients were diagnosed with PSIS in their childhood. Isolated growth hormone deficiency was observed only in one patient. Conclusion: Pituitary insufficiency should be considered when evaluating PSIS. The presence of pituitary stalk and the change in the size of the anterior pituitary gland are crucial MRI findings in monitoring pituitary functions. In addition, evaluating the size of the pituitary gland may allow early detection of pituitary insufficiency in adult patients with PSIS.
ÖZET
Amaç: Hipofiz sapı kesinti sendromu (HSKS) olgularının takip ve tedavisinde manyetik rezonans görüntülemenin (MRG) önemini değerlendirmek. Gereç ve Yöntemler: Çalışma grubumuz 2009-2013 yılları arasında endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları polikliniğimize başvuran olgulardan oluşmaktadır. Olgu takibinde hipofiz fonksiyonları, büyüme ve gelişme eğrileri ve MRG bulguları değerlendirmeye alındı. Bulgular: Çalışma grubumuz üç erkek ve iki kadın olgudan oluşmaktadır. Dört olgumuzda çoklu hipofizer hormon yetmezliği tespit edildi. Olgularımızın hepsi kronolojik yaşlarına göre kısa boylu olmaları nedeniyle değerlendirilirken tanı konuldu. Dört olgumuza çocuk yaş grubunda tanı konulmuştu. Sadece bir olguda izole büyüme hormon eksikliği mevcuttu. Sonuç: HSKS’li olguları değerlendirirken hipofiz yetmezliği dikkate alınmalıdır. MRG’de hipofiz sapının varlığı ve ön hipofiz bezinin büyüklüğünün zaman içinde değişimi, hipofiz bezinin fonksiyonlarının takibinde önemlidir. Ayrıca HSKS’li erişkin yaştaki olgularda, hipofiz bezinin büyüklüğünün değerlendirilmesi hipofiz yetmezliğinin erken tanısına olanak sağlayabilir.