ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism

Evaluation of the Circulating Betatrophin Concentration and its Possible Correlations Among Diabetic Patients with Dyslipidemia
Dislipidemili Diyabetik Hastalarda Dolaşımdaki Betatrofin Konsantrasyonunun ve Muhtemel Korelasyonlarının Değerlendirilmesi
*Department of Biochemistry, Faculty of Pharmacy, Beni-Suef University, 62514 Beni-Suef, Egypt **Department of Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology, College of Pharmacy, Mutah University, Karak, Jordan
Doi: 10.25179/tjem.2018-63011 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2019;23:1-7
ABSTRACT
Objective: The circulating betatrophin levels in diabetic patients, treated with insulin or with oral hypoglycemic agents, were measured. The correlation between betatrophin levels and the glucose/lipid variables was also analyzed. Material and Methods: Thirty-six diabetic patients (18 insulin- treated and 18 oral hypoglycemics-treated) and 16 age-and sex-matched non-diabetic controls were enrolled. The serum levels of betatrophin, glucose, and lipids were measured. Results: The serum betatrophin levels were significantly lower in both the insulin-treated and oral hypoglycemicstreated diabetics compared to the controls (32.8±3.6 and 48.4±5.2 vs. 54.4±3.7, respectively, p<0.001). Pearson’s bivariate correlation analysis showed that betatrophin was positively correlated with total cholesterol (r=0.303, p=0.029), LDL-cholesterol (r=0.339, p=0.014) and triglyceride (r=0.562, p=0.015) levels. Conclusion: The circulating betatrophin levels were reduced in diabetic patients compared to the non-diabetic controls, and positively correlated with lipid parameters but not with glucose levels.
ÖZET
Amaç: İnsülin veya oral hipoglisemik ajanlarla tedavi edilen diyabetik hastalarda dolaşımdaki betatrofin seviyeleri ölçüldü. Ayrıca, betatrofin seviyeleri ile glukoz/lipit değişkenleri arasındaki korelasyon analiz edildi. Gereç ve Yöntemler: Otuz altı diyabetik hasta (insülinle tedavi edilen 18 ve oral hipoglisemik ile tedavi edilen 18), yaş ve cinsiyeti eşleştirilmiş 16 diyabetik olmayan kontrol çalışmaya dâhil edildi. Serum betatrofin, glukoz ve lipit seviyeleri ölçüldü. Bulgular: Serum betatrofin düzeyleri hem insülinle hem de oral hipoglisemikle tedavi edilen diyabetiklerde kontrollere kıyasla anlamlı derecede düşük bulundu (sırasıyla 32,8±3,6 ve 48,4±5,2’ye karşı 54,4±3,7, p<0,001). Pearson iki değişkenli korelasyon analizi, betatrofinin total kolesterol (r=0,303, p=0,029), LDL-kolesterol (r=0,339, p=0,014) ve trigliserid (r=0,562, p=0,015) düzeyleri ile pozitif korelasyon gösterdiğini ortaya koydu. Sonuç: Dolaşımdaki betatrofin seviyeleri diyabetik hastalarda diyabetik olmayan kontrollere göre azaldı ve lipit parametreleriyle pozitif korelasyon gösterdi, ancak glukoz seviyeleri ile göstermedi.